Skip to main content

Full text of "Stutt og einföld ávísan um meðhöndlan kveflandfarsóttar"

See other formats


nK-ls.V 

% 


I • HT 
• *! 

•A 
/ 
# 

^ i 


t 


f • r 


í> 


' r'% ••v'* • .*• •' . «. 

•- “ % ^\ ’'y' .r*«^* • •* • • 

• ' ' \ > 

' ^ ■■í:'? ^ 

■>.- •' /■'í. 

•; .'c^' * ' 

«- >• ' % . S 


r 


« j • 

• f 


. ^ 


> 
4 


•c W 


\ f > 


< 


5X't ■• 
f 


y 
, I 


I f 


9 


JS 


\ 

\ 

Í S 

©tutt 03 eíttfelD 

3( t) t f a n 

- u m 

!9?cl)^0nMatt 

\ö»cf » 2aní»faffí>ítat/ 

í»f 

% Síjorftcínfcn 

ílaní)pí;)>nt*U6* Vi^eyat Eíait(ld/ 1 834* 

ípi’cntnb íí Dpútbcrnnn foftnnb/ 
of 5Bóf{?rt)cfjaro i^clga i5tÍ5«fyní* 
§. 1 . 

í^]^»cf=Crtrt^frti*fótt fii, er t n(c(l)íbínit íOíanub ^cfiir 
gcingíb og cumní ðcingur vfii: (BuUbi*írtg«=fýfslrt, 03 
nalO'gnr 0 \?cítir^ er fnmfiué 09 ÚXvefféttiv þax , cr 
opt abur ^nfa gfíugíb ^cr ijpr laubíb, ío cr fcféi 
mnuuffjebnrí cnu ^(rr opt ^nfn ucríb, ^cl(l á gnm? 
nlmeumim^ cbur pcim nf ^ngca folfí, cr (ibur ^eftr 
^cilfuucíft vcríb , cíufum brjoflueift cbur ^nft ^cpc 
ciu^ueréfounr iuunumeín, cbur flírma nb^jiifrun* 

§* 2. 

0o'tt fcféi íu;rjar gjnrnnjl, fcm nbrnr íTlvef: 
fdttiv, mcb mcírí cbur minui ^ofubocrf, mngulepjt 
t lífamnnum^ Ii;(inrlci;(t, ^d(ia og í)<sf\^ cr (íuubum 
femur flrnr^ (íuubum nocfru fcíuua, á fumum mcb 
míflum ^0fub{)i;ng(lum^ ^luftnnjccf, ebur ^dlébdlgu/ 
^íta cbur fulba“(tuubum til (íiptíé— fljdtum (rbndtrttí^ 
vcrfjnrtíjfum/ f)cl(t t brjd(linU/ dfmecfi t muuuí, 
fcíbingéíoerfjum ^cr og ^onr um ‘ lífnmnnu; mcb 

Ct^) 


4 


^d(lonum . <icírt§ur optoft npp nocfur (Itnifroba, á ^ 

fumum meb groftarlit/ og f: fr: S(c(lir ^ofo ecfí 

joU fcféí fcnnímcrfí t eínu, og fum olbrcí; á fumí 
um fcmur cftt fegor onunb botnnr^ morðir fó og 
tdi mcíro of fdttínni/ cnn noifurn ^ofubocrf, 
flo mátt!ci;fi t froppnum^ fem cnbor mcb ^djto 09 
nocfrum uppðo'ngí, cptir ocrbur ab ^ofo ^miðí 
lcgo mcbfcrb a fjiífbdminum* 

§. 3 * 

íltcfíu oorbor, ab gcto orblb frf fijrír 06 fá 
fjiifbdminn, 09 cr fab fumum dmo^ðiilcgt^ í>d olía 
vorlíb oíb^fii, cn Jpd má mífiö til fcfé öjoro 06 

ooro(t ^onn, onnob^ocrt ob futlu, cbo foo, ob 
foruib vcrbi (ítíb of ^onum, 09 cr íob cínfum 09 . 

fcrbeiIíO: 

1 ° ob fI<rbo (?9 ue(, ^olbo fcr jofní^cítum, ^ofo 

furor 09 ^citor fcrtur, 09 oUoun fl<rbo ob; 

búnab gdbamu 

2® 33orbo ^dftcgo, 09 ^clbur (dtton mot cnn 
fúngon, brccfo <í qu.olbíu ^cítt t^cuatn af 
bldbbcrgi ebo ^cito mifiu ^ 

i 

3 ® íDrccfo erfi mjíg afcíngo brpcfi, 09 jafnframt 

ccfi ^offe. ^ 


4 ® S^alH magamim ^ríínum,.' og fr fot gotc 
—tcgar fdttin cr ab &i;rja— fi;rir þá cr cnn cru 
fríiTír^ annab^ncrt ab felja upp eíimíInnO ef 
tiínga fcirra er d^rcin, 03 fjiífbdmurinn byrjar 
mcb li;(íarlci;(l, cba briífa cítt (inn bií%eín$í 
anbi nicbciL fcm eínfarvel paféar feim, er 
dbur ab unbanfarnu cr ^<rtt y>ib\ ^arblifí. 

93 íiflar no^turo^fur 09 erfibi um mcön framm^ 
(fi?íbu incun varafl^ cf ^jd verbur fomift, 

§. 4 , 

ípcðar mcim ^afa fcín(jíb fdttína , verbur 
^míélcða mcb ab fara^ cptír fcm ^cniií er varíb, 
ípcír fcm ccfí cru HuQva ^albnir cmi fvo^ ab íicir 
^afa nocfurn hdfra— cr ^d cí ^inbrar fvcfnín — ma'ttí 
Iciift, línlcífa 03 ln(íarlci)fí, cn gdta þó verib d fdt? 
um^ fiirfa opraft cingin ferbcilíé (fffníémcbvl ^nnur 
cnn ab fcir fíírbi (13 vcl^ ^albi fer jnfn^cífum d 
nírturnar, borbi Iitib, brccfí eitt^oab ^citt d qv^lbum 
cr |)cír sdnsa tíl ffrnsur (fjd §. 3 .) briifi íicítt 
fdtnbab d qv^lbín, cf ^^fubÍpngjTi cru nocfur mcb, 
03 varifl ab flanba upp lír niminu, ^cgar Jeír cru 
mj09 fvcittír; varíft ^nrblífi, ]cm opt md bœta mcb 
í;eímíliénjdla, annab^mt blvbum ^oné, ci mci'sa 
brúfaft i graut d fama ^dtt fcm fdlbívb, eba af tjatní fM cr njólnrœtnr mi folmcir í/ cn fcir fcm 
til meÍJalo geta ndb, brúfa t fcfé jtab Carcrfalt, ^oar 
af 3 lób, upplci)(í t f)citu uatni, cr flcfium fullí 
crbnum nógur ffamtur, cba flnmir alíccft opnanbi 
n'.ebol. 

§. 5 . 

ípccttulcgti er fóttin cf f)cnui fplgír tafucrfut 
í brjófli, annnbf)W't ftrar t bprjun ^cnnnr, cbn f)nnn 
fcmur fcirnn, fcm vcr vib í>ójtnnn, og vcrbnr opt 
ófolonbi. SSib fli'fum tofum ffnl blób tnfn á f)nnbí 
lcgg, fvo fljótt fcm vcvbur, og bntni ci tnfib fti-nr 
toluvcrbt vib cinn blóbtofu, mó tafa biób t annnb 
ftnn, cinfum cf fnb fi;r(ta blób fcm tcfib vnr, f)cfur 
á fct giila, fycfvn og fciga (Tán, cr fnb fólnnr, 'ftvi 
ínb cvu mcvfi til, ab tafib cr fvt' mcgnnvn og 

f)ccmilcgvn, fcm fú gnla blóbfíán, cr fcignvi og 
]þi;cfv'nvi ; má cptir blóbrtfi, og fvoptiim ^iné fjúfn, 
itvcfa blóbtofunn 2 “t cba 3at, allt cptiv fcm tnfimi 

I 

linat/ oð bldbimi cr vavíb, fcm a&gíttíft fcgav fnl) 
íóluav. 0 umiv fá boíðu mc^ flínðucvfjum innatu 

^álfiun/ fuo íciv ðcta ci vcut nibuv^ ícim ffal 09 


Mdb tnfa á ^nnMfðð cinujtnm* cbn cptnr, cpttr fwí f«m 
^álébdlgunni cr vnrib, 03 eptir Jcí ^cnb fííf 09 fcíg 
bIdb)Tdniu cr. 0amn cr ab feíðía um mjeg mifími 
^luftnviöcrf/ ei* ftunbum getur orbib ^arttulcgur, 03 cr 
þá unrlcgra ob tnfa bldb vib ^onum* 

ÍPcfé md 09 geta: ab vannlcgt cr, ab Idta blttba 
^erum bíl pcln í ^i'crt fimt d fuílorbnum, jþd mdy 
cf bldbrífum mnnni cr tcHb bldb i fi;r|ía finni, oib 
mjog fdru tati, vcl Idtn bltrba, framt ab ^dlfum 
jpbrum pcla, fvt í»ac 'vib lína(í fíunbum tatib fvo 
mitib, nb ccfi farf optnr bldb ab tata. Sf úng; 

líuðum cr bldb tcfib, vcrbut ^ab ab vcra mínna, 
cptír albri JÞeírra. 


§* 7 . 

Sinifl ccfí tafverfur ab fuílu cptír einn cbur 
fíciri bldbtvt'ur, md lcagja fpnnfffíuðnaípldfíur/ anm 
ab^vcrt d tanii (lab f)vnr tnfíb cr, cf fnb er unbir 
nnnnri ^verri fibu, cbn d utanvcrbann upp^nnblcgð, 
d feírrí Mib cc tnfib cr, þó fTnl albrci lC99ja 
fpnn]Tf[u9na;pIdrtur, rctt i;ftr fnnn flab, á vínflrí 
fíbu, ^vnr ^jnrtnb finnft (Id unbir, ^elbur ami; 
ab^vert utnn d fíbunn, cba upp unbir vibbeiníb, ef 
vcrfuriun cc tnr, en fe ^nmt i mibju brjdflí, 
md lcggja ^ann mítli ^erbavblabannn , cba fax á 


8 


Bðfínu/ fem na(ffða(l cr vcrfínum; o ^írgri ^líbmní 

má alíflabar lcððjii plafluviim ^uar verfurími cr iinbí 

ir. 2)fic cr pó Dnrubanícrbt: ab altrcí fc 

fpanjTfíugna í plaftur lagbur ci tafucrf í&rjojti, ncmo 

^ann abur fc linabur oorbín nib bldbt^fi^ cba ab blóö 

♦ 

^afl tefíb ocrib/ og ^ap blo'bib ccfí ^aft þá gulu , 
fcigu ^imnii fcm nefnb cr t § 5 i foi cf blóbíb cc 
falbt/ na'ttiirlcga raubt ab lit ofaiia, er Jnb mcrfi 
tíl ab flciri blóbtofur gagna ccfí vib fcféf)attar vcrf, 
09 ma JÞá ftrajr briífo fpanjTfluðita í pláiíurinn , $01 

fo cr ocrfuríim nmiarar arfnr — o: rhevmntismii^ eba 
rhevmalatgia — ^my: blóbtnfan gngnar mínna. 

§. 8 . 

0c blób tcfíb vib f)álébóíðu, ^onr oíb f)Uit 

línar nocfub, cn batnar ci tíl fulítf, er (tott ab 

lcggja bafftar nf oolgum brabía mcb fcírí i, cba abra 

ícféfonar mi)fjanbi bafjfra ab utanocrbii víb ^álf# 

inn; cf bólða far vib fcmur útoortí» t ^álfmn, 

minfar ^iín gjavnan ab innanocrbu , 03 cr ]&ab 

ívt góbð mcrfí; fnma má og gjora vib lítla ^álé; 

bólcju cr ccfí ^inbvar ab noÆru má nibiir rcima, 
09 farf fó cí aítjcnb ab tafa blób vib ^cnní, cf 

^un pjótt liBnfc víb bafjluríim. 

5 öib lítílfjorlcgann cprnavcrf nogic optají ob 

vata uliar;fvc9Íl í ^amfórubropum 09 (íinga ínní 


cyrab, en vevbi ^flim mjeg mifill, má tflfn blo'b 
eptic §. 6, 

§. 9 . 

3 Í fumiim tegjt fiíttin mcfl t' f)öfubib, fprfl 

mcb mltlum fvuflflum og ofvfjiim t í;ofbi, ft'bnit 
o'vfl'bi, fluubum nub focfnlcpfi, 03 mltlum e'vdlcflí 
^citum í tvoppnum; olb Ícfín cv nbfljíetflubi : ^vcit 
tiíngan ev ^veiu cbn c^vcln , fc' í>iin miCib 

dfiveln mcb gultcitvi fforpu, 03 ffl vciti ntbcilií fvt 
nf tnfi cbn |íi'ng t' bvjdfíinu--03 í;nfi ci mjlcgn ^nft 
fnt cbn bldbfptjn'ufl — cr vn'blcgt nb fntn cimijTnni upp: 
folumcbnl; fe' tiínflnn ímvfl'mdti ^veln og rnublcit, 

lifcvbin fljdt, í)svb 09 mjd, cg fn ociti mcb cvbi, 
foo f)nnn ^elbft ei t' vúminu, má tnfn cinufinni 
blo'b fl' ^nnblcflg, fofiii ^nnn fá og ocvbi vdlegvt 
cptiv bldbtofunn, má ft'bnn flcfn ^ouum tjfflnnbi, 
cbn tcmpvnnbi ptitöcc, cf til cv, 2 t^cjTcibnr ()octti 
cittflvn'mn, cg fe' fá bldb^lnupib uflttiiiTegn vnubt 

ofnn, ínrf ci nb tntn optnt bldb; fe' ^nb fnrámdti 
mcb fpcfti og fciflvi ffán, gulleitci nb lit, má 
úrctn bldbtotunn, ciné 09 ábuv cr fngt um tot < 
bvjdftinu; ^nfi tiingnn fnvámdti octib d^vein, 09 

iippfoluontn bviitflb, fofnnv fa »»ifl optnv eptiv uppí 
folunn, en bntni ecti ^ofuboectuvinn jbnt vib, má 


10 


fpanfffliiflna ; vlajíur aptana' hába falfana 
nföantil^ fcm plagav ab letta ^^fu^fpngnin; famflaöé 
plajtva má og lcggja aptaná tálfana á tdm, ev 
^afa JÞcffifonav ^öfubf)pngflí, cv ovfafa þtim nuBíun 
cg lángvínnan fccfn, 

93ib alla fá ev vcídv txu, ev obgjcrtanbí: ab 
í'civ ^afi ^(vgbiv gobav til bafflué, má þax tíl bc(t 
bviífa frolpípu, í}oav cifi vevbuv ijbrum ^cvgt opnanbi 
mcboíum míby og otri albvcí ab líba fleiri enn 2 
bagur milli })cfé fjiífU'uguvínn fcíngi fívr* 

§. 10 . 

/ 

STÍocfvír fjáfr mc(í af brjoftfpngfTum eg m<rbí 
fcm cpffl víb ^o'ilafoftín, án Jþcfip fcít ]bar vib fáí 
tölavcrba vcrfí, cbuv ncina fnfta (língí/ cn ftunbum 
nocEuv ^jofubfpngflí; bafi ficféiv mj 0 g o^rcína tiíngu/ 
og ^afx ci ábuv brjdfrycífív ocvib, eba bldbfppring 

baft, cv í>cím bcrva ab bvúfa í fpvftu uppfolumcbal, 
cba cf J3cím ^cílbvigbum ^ttttív oib fiavblífi, mcíga 
t'cív eíuévcl bvúfa cirt £npcvmcbal, fjá §, 4. 

0C uppgánguv toíuocrbuv fvá bvjdjíínu , vcvba 
í'vílif bvjdftfijngfíí ffjalban ^írttulcg pugra fdlft, má 
og Pib peím lcggja fpanfífluguv utaná bába upp^anbí 
Icggina., ^oavoib fcim nocfub plngnv ab lerta, 

Jícféum cr og gott ab í)alba fer i rúminu mcban 


— 11 — 

Jþcíc cvu vcvflíc/ bvccfa jafuabíU'lcíja f)cítt, ^vav vib 
^ cv tttlab tíl í'cív fvítm, cf l^civ unbivciué íctja (13 
vcl t flcvbum, t>ví t^luwcvbuv fmti, lettív öjaruan 

tjcféfonav bvjo'ftfivnöílunu 

c. 

§. 11. 

5fbrit fUgfl mcft i;ftt ^ítflfcibíngi t froppmim, 

og miflum bcinocrfjum um flllflun litflmflnn, ficféum 
cr og ^oUt nb fuitufl mcb ]þv>t, nb brccfn opt uolgn 
brpcfi, og cf fcir gc'tn fcingib tcmprnnbi fnmfóru; 

piibcr (a; pulvh temperatis champhorutus) vib nb 
briiffl ínr «f 1 cbn 2 t^c)Tcibnr t cinu, f)crumbil 
f)\)crn ciftflrttmfl, fcm tcfib cr inn f matj'pcrui af ontni. 
0c ttinga fcirrn ó^rcin, mcb gufícitri, cba mj0g 

ibpctri ^oftri fforpu, mciga í>eir fcljn upp cimifinui 
cbfl flb pbrum foftt, briíffl citt fiflpcrmcbal. 


§. 12 . 

fPcir fcm fja’jt mc(l nf fffclbum ^ófln, án ftfó 
fcir ^nfi tflfoerf mcb, bntnar opt nocfub oib ab foitnn 
mifib, á fnmn f)átt fcm ábur cr fngt, og fc upp; 
gángur mififí mcb ^ójíanum, mcign fcir ccfi v'ct án 
t)nné ocrn, fuf annnrí onpn ínpngjli fprir btjó|binu, 
flf jlfm^robfl cr fnr fafnaft fyrír, ef ^óftiim cr minni 
12 


rmt íflrf, til fofé ab uppíjaníjut' fra 6rjo(ítnu 

©a'ngil í*flramdtí íitib cba cctcrt upp frn brjdflinu 
tticb f)d|íflmim, má lína ^ann cf vcrbur^ ^vnr ríí 
bcft feuflr bvjdfrpiílvcr fflb cr fflmflnftenbur flf fifri^ 
ti} cími cbiir tocímur ðv^nmn— byðgfornfl ^tjnðb — a\ opíQ 
fcm optflfí ^cir eínír ðcta fctnðíb cr mí til larPaíra, 
fiibfl ]&flrf optflfc lírfnírércðluv fi;rir ^ocrfii flcif fmu 
ffiilí ucra, 03 ()ycrfu opt briifflfc cptír ^iné vcífn 
nlbrt pg a'flígfonuilflði. 

Sf tnfvcrfiir uíb^cíbfí x brjdflínu, cptír ab tcfíb 
cr bídby cfrír §. 5, fcm cfpnff 03 veftuflr vib j^rdlát 
^dftflít^fl, í)cfí eg mcb ()cppni briífab Mercurial- 
pulver mcb apta, fcm oflfvo í'cír eínir gctfl fcíngib 
cr nn ríí la’tníra. ípnb fflmfbcnbuc 

flfí Mercurii dulc: gr: XIJ^ 

Opii puri: gr: X, 

Gummi uiráb: gr: XIV ^ 

Sadiari albi: 5/. 

^xacte misoe, divide in VL pulveres œqvales, 

5tf í)cfémn fma' piiIverfTvmtum, má gcYfl fullorbn; 
tim ími t vnrni^ cinn fTamt í}vcrn cíftartíma/ ^vnr 
vib ^dftiun og vcrfnrínn cpfafc línar fvo fljdtt^ nb 
ffjnlban pnrf flb briifn flciri cnn 6 fmd piílvcr, cn 
J)fli* flrt mcbvl ciTi cr ab fá ncma ^ja' lafnirum. 


{f 


^ 13 — 

k • 

cr fefft í jlmt ab fa rtglur um briífun íeírra/ 
cg alla fnrabliitantií mcbfevl). 

^ §• 13 » 

3 (f cá ^cfi opt abúr getíb um brlífun lippí 
fclumcbala, vil cg (íuttlcga ncfna fau tilfcííí buar 
fau jTal uaraft nb brlífa. Clettum fonum og fícím 
cr rctt m^lcim ^afa biJrn alíb, jlvlbí albrcí gc'fa upp; 
f0lumcbal, ccfi ^clbur fcim fcm ^afa faranii fiína cba 
tafvcrf/ í;vcrt ^clbnr cr t brjdftí cba ncbnr í lifinn;. 
Ccfí ^elbur Jjcím cr ^fa bldbi>^ting, cbur ^afa 
nplcgn í;aft ^ann, íut atíir ítcf»it* ^aft mífítm 
ffaba og ^cilfu; cba líf; tjdn nf jtcrfri nppfelU/ fd 
gct cg cí ncitab, ab larfnirar jíiinbnm í ^aiTalcgmn 
tilfclíum mdjfd bnífa uppfolumcbaí i cin^vcrjam af pcfí; 
um fríngnmjíQ’bum / cn ^ab prbi bffbi ofldngf ^cr ab 

- h;fn ndqvttinlcga^ í;vcrfu fjiífbdmínum þá mírtti ucra 
varíby enba cr viféafl finir alfdbU/ ab ^aíba fcr vib 
fcféa rcgln, níbrci ab gefa ncíiuim jpcféara uppfolumcb; 
ftl, dn líífniré vítunbar og rdbn. 

§. 14 » 

Sdcinir ^afa, t' bprjun fdttariunar fdngib mcgn 
uppfvfC/ fcm ^d optaft míufa vib ab brcifa faíít vatU/ 
ftbrír ^ftfft niburgdng, fcm ccfí cr vcrbt ab froppft/ fd 

I ^ann ei pví mcírí/' fcm mj0g ffjalban ^cfur vcríb t fefé; 

I 

I 

I 


I 


14 


ttvi fdtt; víb ^onum cr 09 goft ab brccfa falbt vatn, 
cn jTi;Ibi mcívi mcbala vibfuvfa vib Jþeféi tilfcíli, fcfajt 
^vcvt um (ig gjavnan vib ob bviífa lúíb o^ium, cbur 
nocFva fvefnbvopa— 12 til 20 bvopa 3 )^* ^vcvn tíma— 
jafnfvamt f^lbn vatni, 

§. 15 * 

^cgar fdttín cv ab mcfru bflftnub/ ^afa fumív íd 
um nocfuvn tíma pmfav lcpfav ^cnnav cptivlcibíé/ fvo 
fcm idnðvavanbi máttlcpfi og Itnlcifa í Iifamanum/ bjHg 
t fdtum, og ^cpvnavbcpíu. ^DtCÍttlepfib míufav gjarnají 
af fja'lfu fcr fiegav fdttin ev í afvcnun/ víb ^cntugt matí 
íífi og ab^jiífvim/ fd Jþab d ftunbum gdngi nocfub fcint* 
25 ib bjiíg t fdtum, cv gott ab bvetfa af cnivbcvjum/ 
fcm dbuv cvu vcl ímvfub 09 muliu/ annab^oct fcm t^c; 
gvafl, vib ab ^clla 1 mjovf fjdbanbí vatné/ á 2 Idb 
Jþcívva t cími, Idta fub ftanba um fíunb/ og bvccfa fcgj 
ttv falt/ cba mátulcga falt cv ovbib/ cUegav oib ab fjdba 
faut fatlí fcm ^viffc, láfa fvo fcpbib fdlna á þcim^ 
og bvcifa fiban cv f nb cv falt ovbib/ $ab cvfvaglcpfanbí 
og cpbív bjúg og uatuéfdfí. 2?ib í;ci;vnavbei>fu cv uíbí 
^clfí cptív fdttína, cv gott ab Icggja fpanfpflugnaplájlf 
uv, baf uib fab cpvO/ cv ^cpvnína ^cfuv mífC/ cba 
aptan oíb bívbí/ ef bcvbi cvu bauf^cpvb* 

§* 16 . 

gt;vív íá cv cvu t bata cptiv fdttína/ er at^uga; 
ucvbt: ab JÞcir, ^IIu fvemuv vavíft fulbtt/ íuí Jþav uib 


15 


fffifí opt ^dflíun, og vcflnnr nptur nb mju, ei* fá nb 
nbgjíTtn nllt ^ib fnmn ffin ncfnt cv i §, 3 . um nb vnr= 
nfí fdttínn; cinfum og fcrbeílíélcfin vnrbnr um^ nb mcnu 
fln?bi fig vcl, (tnnbí ei í votum fdtflírbum, cba feu ci, t 
f)ih minnftn, vorir tíl lciuðbnr, of^reyti fig ci á crfibí 
cbn naturvfifum og ofípngí ccfi magnnn, mcb nb borbn 
m]03 fúuíja fœbU/ fcm cr rcift cbn fnltnb tjsít^ fúrt 
ffír, fcitur mjdlfurmntur, og ^urb cbn gemul fiffœtú 
£ettn fírbu fnHn mcim ]þnrnmdti: melontué grnutn, 
fálgrnútn, mjnn fifí og fíliíng fobiu, fjnllngrijD, 
mifu, og jnfnvcl puunnr fj^tfúpur nf m;u fjoti, \)mí 
ielcgnr grjdunfiípur, og nnunnn forumnt. 

% cíuflnfn mnnni cnbnr fdttin mcb víbynrnnbí lap? 
crtng, fc ^ún ci fjnrfFnmífíI og wcrfjnlitil ffnl ci flptn 
fer nb ftoppn ^nnn, ciufum cf brjoTcpýugflí og ^dfíí fnr 
víb epbnfí, en vnrí jlíft mjvg Iciugí og brngi mngn úr 
]peim veífn, má lcrfnn ^nun mcb funbmögum fobnum t 
Urttní, fvo ícir wbi vcl lúnnnbi, og borbnjí ícír fvo 
meb lítlu nf fmjvri; Itfn vcrfun ^efír og vntn J>nb, 
funbmngnr cru Iimfobnír í; Iifn ma brúfn rtcvft fcibí 
nf fortulíngí fcm mebnl mdti liffý^í cf pnb cr jnfnnbnv; 
legn brucfib; .^ríégrjdnngrnut meb rnubnuíui i gctn 03 
feir brúfnb er fnb ^nfn, 

§. 17 . 

ípdtt ^er fcu ncfnb ;o(í fnu ^elfíu 09 ^attulcgí 
ufíu tilfcíli cr fylgjn pcfénri fdtt, fvolcíbié fcm í)ún 
16 


^fV »fvi6 «m g/cii 6<íbi ^miéleg ^miur 

Hppnfomib^ epfir fut fem ftinmi ueifit ^eilfufnti et unvib, 

Iffn tim6teptn(l opt fviílffnt fóttit, eptit fem ftet fœtí 
n(l ppr Innbib, vevbn á (tunbum miflu vttgnri fnt, er ^ 
f(rv fomn feinn(V, enn f<rt voru f fi;v(íu, ebn umbtei;tn(i 
fw, nb f<rv nb lofunum verbn nb nnnnvffngé Innbfntfótt 
enn ftet vóvit f fi;r(íu, prbi fvf offángt og ^nvtnb ómp'guí 
legt, á litlum tfmn, og f ffuttu máli nb gjKn rnb fpvit 
(Ollum fcim einffnfn tllfellum ev fi;riv fi;nuu nb fomn, 
enbn er og nflrn fcivrn f>er gótib, er optnff og ^clff 
fi;Igjn btebí fefénvi og ^bvum (Hveffóttum, f ^ib 
miuffn er ffjnlbgjorft nb ínu tílfcfli uerbi ^(tttuleg \ 
fíféfonnv fótt, f)vcrrn ^c'r ccfi cr ge'tib. 

.f 

5ie)>fj ttuíf fPtifnb f 3iílfó 1834. f 

S 5 0 1 f t e í n f e n. 

V 1 

I 

J 
I 

l 1